Utvalg og komiteer

av valgkomitéen v/Amanda og Mesut  

Oslo Bueskyttere har i perioden 2021-2022 hatt en valgkomité som har utført et godt stykke arbeid for å gjøre det lettere for medlemmene av Oslo Bueskyttere å forstå hva de forskjellige funksjonene har i oppgave. Samtidig å synliggjøre alt det gode arbeidet alle våre frivillige utfører.

Styret

Styret i Oslo Bueskyttere velges på fritt grunnlag, med unntak av at medlemmene som foreslås ikke kan samtidig stille til verv i klubbens kontrollutvalg eller valgkomitéen. Oslo Bueskyttere ledes og forpliktes av styret. Styret representerer Oslo Bueskyttere utad. Styret er idrettslagets høyeste myndighet mellom årsmøtene, med noe begrenset mandat, som reguleres i NIFs og klubbens eget regelverk. 

Styret har en rekke lovpålagte arbeidsoppgaver, som å sørge for at idrettslagets formål ivaretas, forsvarlig organisering av idrettslagets virksomhet og økonomistyring, å fatte beslutninger i tråd med gjeldende lov- og regelverk, og vedtak fra blant annet årsmøtet, registrere opplysninger i idrettens medlems- og organisasjonsregister og at det oppnevnes barneidrettsansvarlig og politiattestansvarlig. Ellers arbeider styret fortløpende med saker etter behov og etterspørsel. Det kan være å oppnevne komitéer og utvalg, utarbeide mandat/instruks for disse. 

Styrearbeidet organiseres av styreleder i samhandling med de resterende styremedlemmene. Nestleder fungerer som stedfortreder for leder, og ikke unormalt har nestleder også et ekstra ansvar - sammenliknet med ordinære styremedlemmer. Leder, nestleder og ordinære styremedlemmer, ekskludert vararepresentant, har oppmøteplikt i styremøtene, talerett og stemmerett i saker. Som vararepresentant har man også en plass i styret. Vedkommende har oppmøterett og talerett, men ikke stemmerett når resten av styret er fulltallig i møte. Vara har oppmøteplikt på møter der styret ikke blir fulltallig i styremøtet, evt om et eller flere av styremedlemmene er inhabil i saker som er på agendaen. Som et minstekrav skal klubbens styre bestå av én leder, én nestleder, ett styremedlem og ett varamedlem. Oslo Bueskyttere har i dag én styreleder, én nestleder, tre ordinære styremedlemmer og ett varamedlem. 

 

Kontrollutvalget 

Kontrollutvalget velges på fritt grunnlag, med unntak av at medlemmene som foreslås ikke kan samtidig stille til verv i klubbens styre eller valgkomitéen. Kontrollkomitéens medlemmer velges etter innstilling fra valgkomitéen. Kontrollutvalget skal kontrollere at styret utfører de oppgaver styret er tillagt etter organisasjonsleddets lov. Dette innebærer at kontrollutvalget avgir beretning til årsmøtet/tinget. Beretningen skal inneholde en beskrivelse av kontrollutvalgets arbeid i årsmøte-/tingperioden, samt utvalgets konklusjon på om styret har utført de oppgaver det er tillagt etter loven. I OBS skal kontrollkomiteen også foreta regnskapsrevisjon, da det ikke er engasjert revisor for klubb-økonomien. Majoriteten av komitéens arbeid skjer i perioden før årsmøtet. Utvalget skal som et minimum bestå av én leder og ett medlem etter NIFs lovnorm §10-14 d. Oslo Bueskyttere opererer per februar 22´ med to medlemmer og ett varamedlem. 

 

På NIFs hjemmesider kan man bruke Veileder for kontrollutvalg som ressurs i utvalgsarbeidet:

https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/veileder-for-kontrollutvalg/   

 

Valgkomité

Valgkomiteen velges på fritt grunnlag, med unntak av at medlemmene som foreslås kan ikke samtidig stille til verv i klubbens styre eller kontrollkomité. Valgkomitéens medlemmer velges etter innstilling fra styret. Komitéen skal utarbeide en innstilling til årsmøtet for lovpålagte verv, som styret alene ikke har mandat til å konstitusjonere. Dette gjelder styrets medlemmer og representanter til kontrollkomité. I tillegg kan valgkomitéen lage innstilling til, hjelp for styret, i forkant av styrets første konstitusjonsmøte for andre verv eller funksjoner. Herunder kommer barneidrettsansvarlig, kursansvarlig, eventansvarlig, stevneansvarlig, materialforvalter og andre forefallende funksjoner, verv eller komitéer det oppstår behov for. Majoriteten av komitéens arbeid skjer derfor i forkant av årsmøtet. Likevel vil man som medlem av valgkomitéen ha stor fordel av å kjenne til/bli kjent med klubbens medlemmer, og selv ha en god dialog med disse gjennom året.

Valgkomitéen skal som et minimum bestå av én leder, ett medlem og en vara etter NIFs lovnorm §10-14 d. Oslo Bueskyttere opererer per februar 22´ med én leder, to medlemmer og ett varamedlem.

 

På NIFs hjemmesider finnes gode temasider med maler og skjemaer til bruk for valgkomitéens arbeid: 

https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/klubbhandboka/valgkomite/ 


Barneidrettsansvarlig tidligere Ungdomsansvarlig

Barneidrettsansvarlig velges på fritt grunnlag, etter oppnevning fra styret på første konstituerende møte. Etter NIFs lovnorm er alle klubber som driver barneidrett er forpliktet til å oppnevne en ansvarlig for barneidretten. Denne plikten til oppnevning ligger hos styret. Barneidrettsansvarlig har til ansvar å sikre gode rutiner for å spre informasjon om idrettens barnerettigheter og bestemmelser om barneidrett i alle ledd av idrettslaget. Barneidrettsansvarlig skal oppfordre til at klubben og gruppene innad samarbeider, koordinerer, videreutvikler et mangfoldig og variert aktivitetstilbud for barna i idrettslag. Som barneidrettsansvarlig arbeider du for at alle barn blir inkludert i bueidretten, og dermed også at kostnaden for å drive idrett bør være lavest mulig. Per februar 22´ er det i Oslo Bueskyttere én barneidrettsansvarlig.

 

På NIFs hjemmesider kan man lære mer om hva en barneidrettsansvarligs oppgaver innebærer: 

https://www.idrettsforbundet.no/tema/barneidrett/ 


Kursansvarlig

Kursansvarlig velges på fritt grunnlag, etter oppnevning fra styret på første konstituerende møte. Kursansvarlig har ansvaret for å «se» markedet og kartlegge behovet for kurs og for å planlegge og utføre alt det administrative som kreves for å gjennomføre et kurs. 

Store deler av arbeidet vil være å holde av dato eventuelt leie lokale ved behov, finne trenere og aktivitetsledere som ønsker å lede kurset og ha tett kontakt med interesserte og svare på spørsmål som kan komme inn. Kursansvarlig holder i informasjonsflyten mellom deltakerne og trenerne frem til kurset starter og følger opp med fakturering og annet administrativt arbeid i forkant og etterkant av kurset.

Du vil administrere epostkonto for kurs og vil få god kompetanse i å bruke IdrettensOnline som er administrative verktøy for klubbens medlemmer. Kursansvarlig har tett kontakt med styret ved planlegging og gjennomføring av kurs.

 

Materialforvalter

Materialforvalter velges på fritt grunnlag, etter oppnevning fra styret på første konstituerende møte. Matrialforvalter i klubben kan til beskrivende hensikt også kalles klubbens utstyrsvaktmester, eller Max Mekker. Personen har til ansvar å holde oversikt og se til at det driftes vedlikeholdsarbeid av klubbens utstyr. Dette inkluderer nye innkjøp, og skal meldes til og samhandle med styret i forkant av større innkjøp. Materialforvalter holder løpende beholdningsoversikt, melder dugnadsbehov til styret, og tar imot tilbakemeldinger og ønskemål fra klubbens medlemmer vedrørende klubbens utstyr. Per februar 22´ er det i Oslo Bueskyttere én materialforvalter. 

 

Stevnekomité og Stevneansvarlig

Stevnekomité velges på fritt grunnlag, etter oppnevning fra styret på første konstituerende møte. Stevnekomitéen har ansvar for å planlegge og organisere klubbens stevner. Komitéen oppnevner normalt en stevnegeneral pr stevne for å ha hovedansvaret for å administrere stevnet. Komitéen kan bruke klubbens medlemmer til hjelp med selve gjennomføringen av stevner. Komitéen er ikke lovpålagt, men opprettes i bueklubber rundt for å effektivisere stevneaktivitet. I Oslo Bueskyttere er det i februar 22´ seks medlemmer. Stevnekomitéen oppnevnes ved behov, kan komme på initiativ fra klubbens medlemmer eller fra styret. 

Stevneansvarlig velges på fritt grunnlag, etter oppnevning fra styret på første konstituerende møte. Stevneansvarlig er ansvarlig for administrasjon av stevnedeltakelse for klubbens skyttere, oftest kreves det klubbvis påmelding, eller å motta påmeldinger fra tilreisende skytterdeltakere til klubbens egenarrangerte stevner.

 

Inkluderingskomité

Inkluderingskomité velges på fritt grunnlag, etter oppnevning fra styret på første konstituerende møte. Det er ikke lovpålagt, men klubben ble dannet på bakgrunn av et ønske fra klubbens medlemmer å drive prosjekter med mer fokus på inkludering. Økonomi og kultur kan ekskludere og være barrierer mellom idretten og menneskene. Det er komitéens ansvar å sørge for et inkluderende tilbud for alle - slik at alle barn og unge som ønsker å delta i organisert idrett får muligheten til det. I dag består inkluderingskomitéen i Oslo Bueskyttere av én leder og to andre medlemmer. 

 

På NIFs hjemmesider finnes gode temasider om hvordan klubber kan jobbe med inkludering:

https://www.idrettsforbundet.no/tema/inkludering/   

 

Eventansvarlig

Eventansvarlig velges på fritt grunnlag, etter oppnevning fra styret på første konstituerende møte. Eventansvarlig holder i ansvaret for drift av mail og bruke Idretten Online til å ta i mot kurs- og arrangementforespørsler utenfra og derfra har ansvaret for å lage pakketilbud med priser. Eventansvarlig har ansvar for at arrangementene og kursene blir gjennomført ved hjelp av å korrespondere med klubbens aktivitetsledere og trenere. 

 

Festkomité

Festkomité velges på fritt grunnlag, etter oppnevning fra styret på første konstituerende møte. Komitéens ansvar vil være å ha ansvaret for å planlegge og arrangere større og mindre festiviteter eller samlepunkt for klubbens medlemmer, som har til fokus å styrke samhold og eierskap til fellesskapet.